Cannashop OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest
lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi
andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on
kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi
seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikliku info ülekanne toimub siis kui tuuakse kohale kaupa, nii kaua kui toodete kohale toomine on vajalik.

Samuti kasutame oma töös küpsiste kaudu osalisi andmete ülekannet. Me ei anna üle teie nime, e-posti, telefoni. Kasutame ülekandeks IP’d. Seda selleks, et saaksime kasutada oma turundustöös vajalikke programme. Näiteks Google Analytics, Facebook Pixel jms. Programmid kasutavad meie edastatavat infot, et hinnata meie lehe kasutust teie kasutajamugavuse parandamiseks. Et ka tulevikus oleks leht sama hea ning isegi parem ja mugavam.

Vajadusel saate ennetada seda keelates oma arvutis küpsised, kuid see segaks tänapäeva internet kasutuses tõenäoliselt kasutajamugavust tohutult.

Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida
Cannashop OÜ kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse
võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
kontaktandmete (sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud
kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil;
veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi
puudutavate andmete talletamisel ( Cannashop OÜ võib paluda teatud veebilehe aladel
vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed
võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi
andmeid );
Cannashop OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, mis edastab maksete teostamiseks
vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu,
vanus, keele eelistus, asukoht).

Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja
neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada,
millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse
selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Cannashop OÜ tooteuudistest, kampaaniatest
ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda
huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste
täitmiseks.
Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Cannashop OÜ-le nõusoleku enda
andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe
vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat
jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Cannashop OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta
kolmandale osapoolele, kes osutab Cannashop OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud
hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle
ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või järelmaksu teenuse pakkumine.
Kliendi isikuandmeid säilitab Cannashop OÜ kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida
Cannashop OÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed),
säilitab Cannashop OÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik näha,
muuta ja täiendada meie veebisaidil „Minu info“ alas.

Isikuandmete kaitse

Cannashop OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised
meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on
ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas
kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt
teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning
andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi
andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on
tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele
taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.

Turvalisus

Kõik Cannashop OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi
isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab
ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja
tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika
üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie
privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta
ühendust aadressil info@Cannashop.ee

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka
isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks